OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA POSIADANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: PROTON Piotrowski, Marcinkowski SP.J.
2. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą :
e-mail: katarzyna.piotrowska@protonfilters.pl
lub pisemnie na adres: PROTON Piotrowski, Marcinkowski SP.J. Kosowo 53 63-800 Gostyń
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać w celu niezbędnym do realizacji obowiązków Administratora wynikających z zawartej umowy oraz wynikających z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie prawa podatkowego.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub/i do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz okresu niezbędnego do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
5. Posiada Pan/Pani prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
f) przenoszenia swoich danych osobowych,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby umowa mogła zostać zawarta i wykonana. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością zawiązania i realizacji umowy.
7. Informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom:
a) Pracownicy/zleceniobiorcy Administratora
b) Podmiot świadczący usługi księgowe i kadrowo-płacowe
c) Podmiot świadczący obsługę informatyczną
d) Podmiot świadczący usługi obsługi hostingowej, w tym poczty elektronicznej
e) Podmiot świadczący obsługę prawną.
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.